โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับ คณะครู ที่เข้ารับรางวัล จากนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในวันเกียรติยศ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ สถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 โดยมีคณะครูที่เจ้าร่วมรับรางวัล ดังต่อไปนี้
🏆 รางวัลคณะครูที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ
 1. ม.กัมพล วงค์สถาน
 2. ครูไกรศร หวังรักกลาง
🏆 รางวัลเกียรติยศวันครู จากศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
 1. ม.กัมพล วงค์สถาน
🏆 รางวัล เข็มทองคำ ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี จากสมาคมโรงเรียนเอกชน เชียงใหม่
 1. ครูวรรณรัตช์ ทองสวัสดิ์
 2. ครูเนาวรัตน์ ณ สุวรรณ
 3. ครูรัชนีย์ สุขจ้อย
 4. ครูเกศทิวา ปิงเมือง
 5. ครูพิสมัย แสงทอง
 6. ม.อานนท์ เอี่ยมไธสง
🏆 รางวัลครูเอกชน ดีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชน เชียงใหม่
 1. ครูเกศทิวา ปิงเมือง
 2. ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน
 3. ครูดวงเดือน อินทะชัย
 4. ครูสุลักขณา บุญศิริ
 5. ครูสุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo