ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และ สมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับตำรวจ จราจร จังหวัดเชียงใหม่
   ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา โรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 และในการอบรมในครั้งนี้มีจำนวน นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาผ่านการอบรม จำนวน 10 นาย สิ่งที่ได้รับ คือ เกียรติบัตร ปอกแขน ชุดนกหวีด บัตรประจำตัว และเครื่องหมาย ร.ด. จิตอาสาดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นักศึกษาวิชาทหารวริทธิ์ธร สิงคราช ชั้น ม.4/1
2. นักศึกษาวิชาทหารฌานวัฒน์ โนจา ชั้น ม.4/1
3. นักศึกษาวิชาทหารอิทธิพัทธ์ เฮ้าสุวอ ชั้น ม.4/1
4. นักศึกษาวิชาทหารหญิงปวีณ์นุช สว่างวัฒนกุล
ชั้น ม.4/2
5. นักศึกษาวิชาทหารหญิงมนัสชนก มะโนคำ
ชั้น ม.4/2
6. นักศึกษาวิชาทหารภัทร์อักกพล แก้วตาอัครพนธ์ ชั้น ม.4/5
7. นักศึกษาวิชาทหารทินภัทร ทินภัทรสิริ ชั้น ม.4/5
8. นักศึกษาวิชาทหารวชริศ คำเฮียง ชั้น ม.4/5
9. นักศึกษาวิชาทหารหญิงอิสริยาภรณ์ กันทรส ชั้น ม.5/1
10. นักศึกษาวิชาทหารหญิงศรีกัลยา บุญยปรรณานนท์ ชั้น ม.5/1
ในการอบรมครั้งนี้ ทางศูนย์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทัชชา นาชัยเวียง ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญให้การอบรมนักศึกษาวิชา ทหารในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจรดังกล่าว
 
 

0Shares