เนื่องด้วยโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ร่วมกับ เอ็ม-รีพับพลิคซัพพลายภาคี สนับสนุนชมรมครูหุ่นยนต์ ได้มีการจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริงปิง (Ping – RiverSurface Sweeper Robot Workshop)” ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 89 ทีม
1. ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 พร้อมโล่และเหรียญรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงรุจยา วิทยาประภาภร และเด็กหญิงชนิษฐา สายน้ำเย็น ม.3/4 และเป็นทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศฮ่องกง
2. ได้รับ รางวัล Creative Award ได้แก่ เด็กหญิงพิชชาพร ณ เชียงใหม่ และเด็กหญิงณัฏฐนิชา ตาสว่าง ม.3/5
3. ได้ รางวัล Inspiration Award ได้แก่ เด็กหญิงปาจรีย์ อ่อนปรีดา และเด็กหญิงภรัณยา ทรงสุภา ม.3/1
ครูที่ปรึกษา ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 26 ทีม
4. ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 พร้อมโล่และเหรียญรางวัล ได้แก่ นางสาวทักษพร ดาวศรี และนางสาวศิรภัสสร เกษพรหม ม.5/3 และเป็นทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ประเทศฮ่องกง
5. ได้รับ รางวัล Mechanical Design Award ได้แก่ นางสาวพิชญา นิเกตชนาวรัตน์ และนางสาวเมทินี บุญเผือก ม.5/3
ครูที่ปรึกษา มาสเตอร์ณินท์ สุวรรณชัย มาสเตอร์ณัฐวรรธน์ ธิติรัตน์วรสกุล และครูอมรรัตน์
มนัสเสวี

ระดับประถมศึกษา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม
6. ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 พร้อมโล่และเหรียญรางวัล ได้แก่ เด็กชายณัฎฐณวัฒน์ มานะกิจ และเด็กชายสุภทัต บุญญมงคล ป.6/4
7. ได้รับ รางวัล Mechanical Design Award ได้แก่ เด็กหญิงปาณิสรา วิสัย และเด็กหญิงภิรัญญา ศรียอง ป.6/2
ครูที่ปรึกษา ครูลภาวัน ประตังทะสา

[awesome-gallery id=8447]

0Shares