โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายจริยธรรมได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย สติปัญญาและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

 

[FAG id=5442]
    0Shares