ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2562 คโรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งคณะครูเข้าร่วม “อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2562”โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณครูจากโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่และเชียงรายทั้งหมด 8 โรงเรียน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares