เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยสถาบันวิจัยและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายยุวชนเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์ไม้และความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรท้องถิ่น”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่นักเรียนตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ครูธัญญรัตน์ ชัยสา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ