เมื่อวันนที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้มาดำเนินกิจกรรม ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เรื่อง “การใช้ GPS จับพิกัดจุดในโรงเรียน” พร้อมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเรื่องป่าต้นน้ำ

 

[awesome-gallery id=6296]

0Shares