ห้ามจำหน่าย โฆษณาและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่