เนื่องด้วยในวันที่ 1 มีนาคม 2565 จะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นเพื่อลดการแออัดของการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงขอให้ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาที่ปีที่ 1 – 6 ให้ทำการเรียนแบบออนไลน์