หลักสูตรการเรียนการสอน 3 ภาษา

โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ทั้งองค์กร ในขอบเขตระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากบริษัท BUREAU VERITUS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) จากประเทศอังกฤษ  นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นฐานในการสื่อสาร บนพื้นฐานของความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล

       นโยบายการจัดการศึกษาแบบโรงเรียน 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ทั้งในระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตร ระดับอนุบาล

 1. หลักสูตร 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)

หลักสูตร ระดับประถมศึกษา

 1. หลักสูตรปกติ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)
 2. หลักสูตร IP (Intensive Program)

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. หลักสูตรปกติ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)
 2. หลักสูตร Smart Science (เน้นวิทยาศาสตร์)
 3. หลักสูตร Smart English (เน้นภาษาอังกฤษ)
 4. หลักสูตร Smart Robotics (เน้นด้านหุ่นยนต์)

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. แผนการเรียน วิทย์ – คณิต (Gifted)
 2. แผนการเรียน วิทย์ – คณิต (Sci+)
 3. แผนการเรียน ศิลป์ภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น
 4. แผนการเรียน ศิลป์เทคโนโลยี

 

โครงสร้างเวลาเรียน ในระดับชั้นต่างๆ
ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น  มัธยมตอนปลาย