หลักสูตรการเรียนการสอน 3 ภาษา

โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ทั้งองค์กร ในขอบเขตระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากบริษัท BUREAU VERITUS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) จากประเทศอังกฤษ  นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นฐานในการสื่อสาร บนพื้นฐานของความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล

       นโยบายการจัดการศึกษาแบบโรงเรียน 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ทั้งในระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้

1. “หลักสูตรปกติ”

เป็นการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ /ภาษาต่างประเทศ/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ศิลปะ /การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ภาษาต่างประเทศ
         นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้นักเรียนได้เรียนภาษาจีน สัปดาห์ละ 2 คาบ และเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา (Native speaker) สัปดาห์ละ 2 คาบ

2. “หลักสูตร IP (Intensive Program)”

จัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ /ภาษาต่างประเทศ/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ศิลปะ /การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนเหมือนหลักสูตรปกติในทุกรายวิชา รวมทั้งการเรียนภาษาจีน
สัปดาห์ละ 2 คาบ ยกเว้นในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา (Native speaker)

3. “หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ”

3.1 ห้องเรียนเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ (ชั้น ม.1-3)
        เตรียมความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่สนใจและเตรียมตัวจะเรียนต่อห้องเรียน  Gifted ในชั้น  ม.4-6 โดยจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรเพิ่มเติม อย่างเช่น การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เชื้อเพลิงกับการคมนาคม พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ พีชคณิต เรขาคณิต และกิจกรรมเชิงเรขาคณิตโดยการใช้ GSP เป็นต้น นอกจากนี้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการนำระบบการเรียนการสอน Learn Education ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทาง Internet มาต่อยอดและขยายผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถสร้างความเข้าใจและความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนได้ง่ายขึ้น

       3.2 ห้องเรียน Gifted (ชั้น ม.4-6 เฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต)
       นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน Gifted จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองด้วยการทดสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้นักเรียนจะเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัย รวมถึงจะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่หรือเข้าค่ายกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามโอกาสอันสมควร

โครงสร้างเวลาเรียน ในระดับชั้นต่างๆ
ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น  มัธยมตอนปลาย

0Shares