เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน เป็นวันที่มีงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เทพเจ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง ท่านมรณภาพวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา มีคำพูดประโยคหนึ่งของท่านที่ว่า “ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนจน ได้มีโอกาสบวชเป็นเณร ได้มีโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ ได้มีโอกาสสั่งสมบารมี ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น” ท่านเป็นพระผู้มีเมตตามาก เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลาย วันนี้พวกเราจึงสวดมนต์ถวายท่านผู้เป็นพระสุปฏิปันโน คือ พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares