โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพครู” โดยมี นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน เข้ามาศึกษาบริบทการทำงานของครูและดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 6 , 13 กันยายน 2561 ในการทำกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ให้ความสนใจ ตั้งใจในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม โรงเรียนพระหฤทัย ขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจและได้มีส่วนร่วมในการบ่มเพาะความเป็นครูให้กับนักศึกษา ในครั้งนี้

[awesome-gallery id=9002]

0Shares