โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดย ฝ่ายงานบุคลากร ได้จัดกิจกรรมค่าย “สุภาพบุรุษ SC” สำหรับนักเรียนชายในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 โดยมี ชมรมครูเพชรพระหฤทัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ได้แก่ ม.อนุชา วิลัยวงค์, ครูวาสนา วงศ์รุ่ง, ครูจินตนา ทองเรือง และครูจรวย ทองแท้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารมิราแบล โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ทาง ฝ่ายบุคลากรขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาให้การอบรมเด็กๆ มา ณ โอกาสนี้

[awesome-gallery id=8476]

0Shares