เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 งานบุคลากรฝ่ายอนุบาล ได้ดำเนินการคัดเลือกสารวัตรนักเรียน ตาม โครงการเด็กไทยวินัยดีประจำปีการศึกษา 2561 โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวนห้องละ 5 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

[awesome-gallery id=8452]

0Shares