เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สังฆมณฑลเชียงใหม่ – เชียงราย ได้จัดงาน “วันสานสายใยครู ครั้งที่ 17 โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ – เชียงราย” ณ โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพ สร้างความสามัคคี ขวัญกำลังใจระหว่างโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ – เชียงราย ด้วยกัน โดยทำพิธีมอบรางวัลครูสอนนาน 25 ปี 35 ปี 40 ปี และ มอบโล่ครูดีศรีสถาบัน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล

0Shares