ฝ่ายงานจริยธรรมโรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “สัมผัสชีวิต” ขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 โดยนำนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปสัมผัสชีวิตที่หมู่บ้านหนองเต่า อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสมถะ รู้จักการแบ่งปันเสียสละและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน

 

0Shares