เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำโดยคณะครู และนักเรียนจำนวน 152 คน เพื่อศึกษาในเรื่อง “การเรียนรู้วิถีชีวิตและแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” ร่วมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์