เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำโดยคณะครู และนักเรียนจำนวน 152 คน เพื่อศึกษาในเรื่อง “การเรียนรู้วิถีชีวิตและแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” ร่วมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares