เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2559 ฝ่ายงานจริธรรมโรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “สัมผัสชีวิต” ขึ้น โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปสัมผัสชีวิตที่หมู่บ้านห้วยตอง อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสมถะ รู้จักการแบ่งปันเสียสละและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน

 

[FAG id=5634]

0Shares