เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ โรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้แก่ เด็กหญิงบัวชมพู ใจรักษ์ เด็กหญิงณัฐณิชา อินตรา ม.2/4 เด็กหญิงสุธามาศ ธิต๊ะ เด็กหญิงณัฐกาญจน์ กัลยารัตน์และเด็กหญิงนิชาภา โรจน์บุญถึง ม.2/1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงภทรกรณ์ ฟองมูลและเด็กหญิงอาทิตยา ทาเกิด ม.3/5 ได้รับเกียรติบัตร
ครูที่ปรึกษา ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย, ครูธัญญารัตน์ ชัยสา, ครูธีราภรณ์ พลสิงห์, มาสเตอร์ณินท์ สุวรรณชัยและมาสเตอร์สายันต์ อูปคำ

[FAG id=5307]

มาทำความรู้จักกับโรค “ไข้หวัดใหญ่” กันดีกว่า

0Shares