เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี ได้เข้ามาทำการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 ( HPV 2 )ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลสารภีเป็นอย่างสูงที่ได้มาทำการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares