โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  โดย ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัดให้มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ตาม โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ขึ้น เมื่อ วันพุธที่ 12  กันยายน  2561   ซึ่งมีขอบข่ายการตรวจติดตามฯ คือ  ตรวจติดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ของการบริหารงานภายในฝ่าย 8 ฝ่าย

ในการตรวจติดตามฯ ครั้งนี้คณะกรรมการตรวจติดตามฯ ของทุกฝ่ายได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในฝ่าย ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า บุคลากรทุกฝ่ายส่วนใหญ่ได้รักษาคุณภาพของการปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างชัดเจน มีบางส่วนเล็กน้อย ที่พบว่ามีข้อบกพร่องในการทำงานบ้าง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจติดตาม ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ไปยังผู้ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามของคณะกรรมการทุกคน ขอให้ทุกท่านได้รักษาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างนี้สืบไป

[awesome-gallery id=8998]

0Shares