เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ขอขอบพระคุณ คุณสุนทรา อนันต์รัตนวิมล หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ และ คุณนัชชา คงกะทรัพย์ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่สนับสนุนเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ในสถานศึกษา โดยมีคุณครูสุมิตรา สร้อยยานะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชนและคุณครูศิริวรรณ ประวัง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares