เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ขอขอบพระคุณ คุณสุนทรา อนันต์รัตนวิมล หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ และ คุณนัชชา คงกะทรัพย์ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่สนับสนุนเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ในสถานศึกษา โดยมีคุณครูสุมิตรา สร้อยยานะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชนและคุณครูศิริวรรณ ประวัง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

0Shares