เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับ รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 จาก นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน โดยซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวา​รินทร์​ และ ม.อานนท์ เอี่ยมไธสงค์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่เรา พระหฤทัย เชียงใหม่ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะผู้บริหาร ที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการผลักดันโรงเรียน ให้เป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนร่วมปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

 

0Shares