เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นักเรียนห้องเรียน Gifted พระหฤทัยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการ “ส่งเสริมงานวิจัยและโครงงานนักเรียนGifted” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โรงเรียนพระหฤทัย ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์ ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares