เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นักเรียนห้องเรียน Gifted พระหฤทัยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการ “ส่งเสริมงานวิจัยและโครงงานนักเรียนGifted” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โรงเรียนพระหฤทัย ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์ ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

0Shares