เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมวันทา กตเวทิตา แด่ครูผู้เกษียณ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญู และยกย่องคุณความดีของครูเกษียณและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้เกษียณอายุการทำงานและในปีการศึกษา 2561 มีครูเกษียณได้แก่

  1. คุณครูกฤตวรรณ วงศ์จันทรัตน์ 
  2. คุณครูจุฑารัตน์ จันทร์คำ 
  3. คุณครูจิราภรณ์ ขัติยะ 
  4. คุณครูสุรางค์ ธูปเทียน
  5. คุณครูจันทิพย์ อาทิตยา 
  6. คุณครูอำพัน วลีเวชสุนทร 
  7. คุณครูอารีย์ แก้วนิล
  8. มาสเตอร์ดุษฎี ทองเรือง
 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares