เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมวันทา กตเวทิตา แด่ครูผู้เกษียณ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญู และยกย่องคุณความดีของครูเกษียณและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้เกษียณอายุการทำงานและในปีการศึกษา 2561 มีครูเกษียณได้แก่

  1. คุณครูกฤตวรรณ วงศ์จันทรัตน์ 
  2. คุณครูจุฑารัตน์ จันทร์คำ 
  3. คุณครูจิราภรณ์ ขัติยะ 
  4. คุณครูสุรางค์ ธูปเทียน
  5. คุณครูจันทิพย์ อาทิตยา 
  6. คุณครูอำพัน วลีเวชสุนทร 
  7. คุณครูอารีย์ แก้วนิล
  8. มาสเตอร์ดุษฎี ทองเรือง
0Shares