เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายอนุบาล ได้ส่งตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนโกวิทธำรง โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้

รายการที่ 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง

  • เด็กหญิง ณิชชยา หลู่
  • เด็กชาย วุฒิภัทร จันทร์ทรี
  • เด็กชาย ณัฐรัชต์ ใจบุญ

รายการที่ 2 การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง

  • เด็กหญิงจิตอารีย์ นำบุญจิตร์
  • เด็กหญิงกรวรรณ อนุวงศ์
  • เด็กหญิงวรรจชนก ไชยลังการ์

รายการที่ 3 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประเภทเดี่ยว  ได้รับรางวัล เหรียญทอง

  • เด็กชายธนิสรณ์ เลิศศักดาเดช

[awesome-gallery id=8490]

0Shares