วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

(ออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4


## ใบงาน ##