วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

(ออนไลน์ วันที่ 3 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2


## ใบงาน ##