วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

(ออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2


## ใบงาน ##