เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดงาน วันสานสายใยครู โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 15ณ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี จ.เชียงราย เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพ สร้างความสามัคคี ขวัญกำลังใจระหว่างโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ด้วยกัน โดยทำพิธีมอบรางวัลครูสอนนาน 25 ปี 35 ปี 40 ปี และมอบโล่ครูดีศรีสถาบัน

[awesome-gallery id=7556]

0Shares