เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัย นายยุติธรรม วัฒนาวงค์ ได้อ่านสารสันติภาพโดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟัง และ ได้ยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องใน “วันสันติภาพสากล” (วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างสันติภาพ ให้เกิดขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ โลก

0Shares