เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2562 องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็น “วันสันติภาพสากล”  โรงเรียนพระหฤทัยจึงได้จัดให้มีการอ่านสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  และยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที  เวลา 08.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนพระหฤทัยโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารภายใน  คณะครู และนักเรียนทุกคน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลและเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares