เมื่อวันที่ 2 – 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดย ห้องสมุด ได้จัด กิจกรรมการประกวดลีลาเล่าขานนิทานหุ่นน้อย ตาม โครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

 1. ด.ช.สถิตคุณ  ค่อยประเสริฐ  ป.2/1
 2. ด.ญ.ธันยวีร์  ใฝ่ความดี  ป.2/1
 3. ด.ช.ศุภฤกษ์  ดวงแก้ว  ป.2/1
 4. ด.ญ.ตมิสา  สอนเต็ม  ป.2/1
 5. ด.ช.สุชาดา  ละปาง  ป.2/1
 6. ด.ญ.โปรดปราน  วิจิตรศิลป  ป.2/3
 7. ด.ญ.วิมพ์วิภา  ชัยภัทรกุลภรณ์  ป.2/3
 8. ด.ช.ศุภชัย  อามอ  ป.2/3
 9. ด.ญ.พัณณ์ชิตา  สิงคราช  ป.2/3
 10. ด.ญ.ภัทรธิดา  คันคนานกุล  ป.2/3
 11. ด.ญ.จิรัชญา  ถามดี  ป.2/4
 12. ด.ญ.พิชญาภา  อินต๊ะ  ป.2/4
 13. ด.ญ.จิตรสินี  ธาตุสุวรรณ  ป.3/2
 14. ด.ญ.พิมพ์นารา  โปธาเกี๋ยง  ป.6/1
 15. ด.ญ.สุพิชญา  ไชยมุง  ป.6/1
 16. ด.ญ.จิรัชญา  ปันหมื่น  ป.6/1
 17. ด.ญ.นพพะจิรา  อัชวงศ์  ป.6/1
 18. ด.ญ.อทิตยา  จันทสุบรรณ์  ป.6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 1. ด.ญ.เพีย  เฮย์วอร์ด  ป.2/3
 2. ด.ญ.ปวริศา  สุจิตต์สกุล  ป.2/3
 3. ด.ญ.พิชชานันท์  นิติพงษ์พานิช  ป.2/3
 4. ด.ญ.พิมพ์พิชชา  ดวงตา  ป.2/3
 5. ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์  จักสี  ป.2/3
 6. ด.ญ.พิมพ์นารา  กู้เกียรตินันท์  ป.6/1
 7. ด.ญ.กรณิศ  ศิริปัญญา  ป.6/1
 8. ด.ญ.มัชฌิมา  พิมพ์บูลย์  ป.6/1
 9. ด.ญ.ศิรกาญจน์  เปรมบัญญัติ  ป.6/1
 10. ด.ญ.มณัชนันท์  กันทวิลา  ป.6/1
 11. ด.ญ.ปวริศา  อาชศิวะนันท์  ป.6/1

0Shares