เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คุณมานนีย์ พาทยาชีวะ หัวหน้าส่วนโครงการ 1 คุณธวัช ขัดผาบ ที่ปรึกษาโครงการฯ ลุงตั๋น มณีโต เจ้าหน้าที่โครงการ นายธิษณะ สมใจดี และ นางสาววรวีร์ วงศ์ชัย ได้เดินทางมามอบใบประกาศเกียรติคุณ 🌳🌲“โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก Low Emissison Support Scheme: LESS” ให้กับโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ⛪️ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนพระหฤทัยสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ในระดับดีเยี่ยม ทางโรงเรียนพระหฤทัยขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมา ณ โอกาสนี้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares