เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยครูกลอนสุนทรภู่” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา เป็นประธานในพิธี งานวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า และ ภาคภูมิใจในภาษาไทยอันมีเอกลักษณ์ที่งดงาม อีกทั้งยังตระหนักถึงบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่ง องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่อง “สุนทรภู่” ให้เป็น “กวีเอกของโลก” อีกด้วย

กิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงการโต้วาทีของนักเรียน ระหว่าง โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในญัตติ “พระเอกวรรณคดีไทยน่าพิสมัยกว่าพระเอกอินเตอร์” โดยทางกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยได้มีการจัด การเข้าฐานกิจกรรม มีทั้งหมด ๕ ฐานประกอบไปด้วย ฐานที่ ๑ ขนมไทยละลานตา, ฐานที่ ๒ อักษรล้านนาเลอค่า, ฐานที่ ๓ โต้วาทีสร้างสรรค์วาจา, ฐานที่ ๔ งามล้ำค่าตัวละครไทย, ฐานที่ ๕ จรรโลงใจสรรสร้างวรรณกรรม

 

0Shares