เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา เป็นประธานในพิธี งานวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า และ ภาคภูมิใจในภาษาไทยอันมีเอกลักษณ์ที่งดงาม อีกทั้งยังตระหนักถึงบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่ง องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่อง “สุนทรภู่” ให้เป็น “กวีเอกของโลก” อีกด้วย

กิจกรรมในวันนี้ มีการมอบรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน ที่ชนะการประกวดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ อาทิ การคัดลายมือ การตอบปัญหา การแต่งบทประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ และ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ และ ผลงาน “สุนทรภู่” เป็นต้น

จากนั้น เป็นการแสดงละครของนักเรียน โดยทางกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยได้นำวรรณคดี ที่ สุนทรภู่เคยแต่งไว้ มาดัดแปลงเป็น “ละครประยุกต์” ได้แก่ วรรณคดี เรื่อง “พระอภัยมณี” และ “ขุนช้างขุนแผน”

 

[FAG id=4474]
0Shares