ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ในโครงการของกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


0Shares