เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วม โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐาน โดยนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมการสอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผลปรากฎว่า นักเรียนได้รับรางวัล อันดับที่ 19 และ 20 ของประเทศไทย ภาษาจีน ได้แก่

  • นางสาวสุพัชญา เหนะ อันดับที่ 19 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
  • นางสาวภาวดี พลปิยะภูมิ อันดับที่ 20 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
0Shares