โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวอภิชญา ศรีวงค์ และ นางสาววรวลัญช์ จันทร์ทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal Info-graphic Design Contest” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2564 ชื่อผลงาน PEFS : Happiness with new normal ครูที่ปรึกษา : นางสาววิรัลพัชร มนัสเสวี

 


0Shares