สืบเนื่องจากกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น แต่ยังมีนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันพ่อ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ที่เดินทางไปเข้าค่ายในเวลาดังกล่าวดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้การประกวดแต่งคำขวัญวันพ่อ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายวรินธรณ์ วุฒิวิทยางกูล ชั้น ป.4/4

รางวัลที่ 2

เด็กหญิงกัลยกร ปราโมช ชั้น ป.4/5

รางวัลที่ 3

เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์ทรี ชั้น ป.4/1

รางวัลชมเชย

เด็กชายนิรวิทธ์ สมคำ ชั้น ป.4/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงอติกานต์ ปวงสัทธา ชั้น ป.5/3

รางวัลที่ 2

เด็กชายวสวัตติ์ เพิ่มผล ชั้น ป.5/3

รางวัลที่ 3

เด็กหญิงธนพร คำศิริ ชั้น ป.5/3

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ออง ชั้น ป.5/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงทฤฒมน สืบสกุล ชั้น ป.6/3

รางวัลที่ 2
 

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ ไชยเทพ ชั้น ป.6/2

รางวัลที่ 3

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พิโลนพงศธร ชั้น ป.6/4

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมกาศ ชั้น ป.6/2