ผลการแข่งขันการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เนื่องใน วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ ชื่อกิจกรรม “เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในเวียงกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี” ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ดังมีรายชื่อนักเรียน ดังต่อไปนี้
1.นางสาวพีรยา วิหคไพรวัลย์
2.นางสาวศิรภัสสร สมบูรณ์
3.นางสาวสุชานันท์ กันธิปัญญา
4.นางสาวณชญาดา วัฒนจินดา
5.นางสาวอิศริยากร สีดาดาน
6. นางสาวกันตา สมสุข
ครูที่ปรึกษา ครูศศิธร บัวลา
 
 

0Shares