ผลการแข่งขันการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เนื่องใน วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ชื่อกิจกรรม “การเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศภายในถ้ำเองออนกับถ้ำหลวงเชียงดาว” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ดังมีรายชื่อนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุดาภัทร แซ่ลี้
2. นางสาวณัฐชนันท์ พรคำ
3. นางสาวธันยพร พรมมา
4. นางสาวชนากานต์ พลแจ้ง
5. นางสาวพัชรพร แพรกอุดม
6. นางสาวอัยรฎา สืบคล้าย
ครูที่ปรึกษา ครูศรีไพร บุญญประภา
 
 

0Shares