ผลการแข่งขันการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เนื่องใน วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ชื่อกิจกรรม Bonding of love from Mother Scorpion ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ดังมีรายชื่อนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. นางสาวนรีกานต์ ชุมภู
2. นางสาวณิชารีย์ ภาวัฒน์นิมิต
3. นางสาวนงลักษณ์ นพรัตน์
4. นางสาวกรณัฐ ทาระนัด
5. นางสาวทฤฒมน เวชอุบล
6. นางสาวฉัตรธิดา อุดมโชครัตนา
ครูที่ปรึกษา ครูศศิธร บัวลา
 
 

0Shares