คุณครูไกรศร หวังรักกลางรับรางวัลครูพระพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร,เข็มพระพฤหัสบดี และเงินรางวัล 5,000 บาท