เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อีกทั้งยังมีคุณครูที่ได้ รับรางวัลครูดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 ท่านเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

    • ครูกาญจนา ลับปัญญา
    • ครูดวงเดือน ปัญญารัตน์
    • ครูนงเยาว์ ฟองคำ
    • ครูกุสุมาลย์ สุทธิ
    • ครูไกรศร หวังรักกลาง

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีร่วมกับคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares