เนื่องด้วยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2562” ขึ้น โดย
✨ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ✨ (ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัย) ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับโล่รางวัล สาขาทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
และ มีคณะครูโรงเรียนพระหฤทัยได้รับโล่รางวัล ดังนี้
1.🏆 โล่รางวัล สาขาทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา คุณครูเอมอร ตั้งศุภกุล
2.🏆 โล่รางวัล สาขาทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ม.ชวลิต แก้ววงค์
3.🏆 โล่รางวัล สาขาทำคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คุณครูธัญญรัตน์ ชัยสา
4.🎗 เกียรติบัตร สาขาทำคุณประโยชน์ด้านภูมิปัญญาไทย คุณครูทิตยา พฤฒิศิลป์ โอ โน
พระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ และ คณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล