เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายวิชาการ โดย งานห้องสมุดได้จัดให้มีการรับ รางวัลจากกิจกรรมยอดนักอ่าน ตามโครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน และมีนักเรียนที่ได้รับ รางวัลยอดนักอ่านประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนับจากคะแนนการยืมหนังสือสูงสุด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

 1. ด.ญ.วัลยา เขียวชอุ่ม ป.6/4
 2. ด.ญ.ญาดา ศิริภูวดล ป.6/4
 3. ด.ญ.พิมพ์ตะวัน กระสังข์ ป.3/1
 4. ด.ญ.พิมพ์จิรัชยา อุดมศุภกานต์ ป.4/3
 5. ด.ญ.พิชามญชุ์ ปัญทะโชติ ป.4/3
 6. ด.ญ.ณัฐชานันท์ กันทะเสน ป.4/4
 7. ด.ญ.อติกานต์  ปวงสัทธา  ป.3/1
 8. ด.ญ.กังสดาล  คชพงษ์  ป.6/1
 9. ด.ช.พิชญ์พิสุทธิ์  ใจวีระวัฒนา  ป.5/1
 10. ด.ญ.รสริน  ปิ่นทอง  ป.3/2
 11. ด.ญ.วิชญาพร  จุลปานนท์  ป.4/4
 12. ด.ญ.พิมพ์นารา  กู้เกียรตินันท์  ป.6/1

ระดับมัธยมศึกษา

 1. น.ส.กุลิสรา  ศรีแก้ว  ม.5/1
 2. ด.ญ.ภัทรวรรณ หลวงเมือง ม.1/2
 3. น.ส.จีราภรณ์ ปุ๋ยฟู ม.5/2
 4. น.ส.ภูริชญา คงมา ม.4/4
 5. ด.ญ.ทองพระทาน  ทองแท้  ม.1/1
 6. น.ส.พรพิชญา  แซ่เจียม  ม.4/4
 7. ด.ญ.จารุพิชญา  อินถาอ้าย  ม.1/1
 8. ด.ญ.เดียร์  ซารกี  ม.1/5

0Shares