เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดงาน “Harris Institute Open House” ขึ้น ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
1.1 นางสาวเขมพร ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน Speech Contest ในหัวข้อ Knowledges and morals which one is more important for Thai teenagers และ Singing Contest ครูที่ปรึกษา ครูสรีย์ภรณ์ บุญญมงคล
1.2 เด็กหญิงกรชนก ลออพันธุ์สกุล ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Handwriting Contest
เด็กหญิงนันนภัส สุจา ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงมานิตา วิลเลี่ยม ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Reading Contest
เด็กหญิงนันทัชพร สุจริต ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงโศภิตา อินแจ้ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Speech Contest
เด็กชายยุทธพงษ์ ศาลรุ่งเรืองกิจ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Story Contest เด็กหญิงพิจิตรา อาชีวะ ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Singing Contest
ครูที่ปรึกษา ครูรัตติกร เข็มขาว ครูพาฝัน นันเปรย ครูขวัญนา คำหมื่นและครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์
2. การแข่งขันทักษะภาษาจีน “รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน”
2.1 นางสาวนัทธมน ดุสิตโสภณ ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบHSK2
นางสาวจิตรา แซ่ฉา ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การสอบ HSK3
นางสาวอังค์วรา ฮวงชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การสอบ HSK1
เด็กหญิงจันจิรา เมธา ม.3/5 ได้รับรางวัลชมเชย การสอบYCT2

  [FGAL id=2575]

0Shares