เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17 (SHAWN) ณ อาสนวิหารพระหฤทัย โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นักเรียนได้รับเกียรติบัตรประเภทต่างๆ อาทิ เรียนดีหรือจิตอาสา พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู สมาคมผู้ปกครอง และครู สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยและนักเรียน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย

0Shares